Archiwum 2016/2017

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

     Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Żninie informuje, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 dla uczniów naszej szkoły odbędzie się w dniu 4 września 2017 r. (poniedziałek) o godzinie 900 -  klasy pierwsze, o godzinie 1000 -  klasy drugie   i trzecie. 
     Uroczystość zostanie poprzedzona mszą świętą w kościele św. Floriana ogodzinie 8 00.

VIII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej

     Dnia 25 maja 2017r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Żninie odbył się VIII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej, który miał na celu upowszechnienie wśród uczniów wiedzy o UE, historii jej powstania, wiedzy o instytucjach europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem roli Parlamentu Europejskiego, jego zadań, uprawnień i działań. Konkurs skierowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych z terenu Powiatu Żnińskiego.  Patronat nad konkursem objął Pan Janusz Zemke-Poseł do Parlamentu Europejskiego. W wyniku eliminacji szkolnych przygotowujący do konkursu Pan Łukasz Naliwajski, wyłonił dwie uczestniczki. 
     I LO w Żninie reprezentowały - Natalia Klinger
(Id), oraz Emilia Michałowicz (Id). Dziewczyny zdobyły odpowiednio: Natalia Klinger II miejsce, a Emilia Michałowska III miejsce. Gratulujemy!!! 


Informacja dla maturzystów

1. Przekazanie świadectw dojrzałości - zdającym egzamin maturalny w roku szkolnym 2016/2017 oraz aneksów do świadectw dojrzałości -  podwyższającym wyniki egzaminu lub zdającym dodatkowe przedmioty, nastąpi w dniu 30 czerwca 2017 r. (piątek) o godz. 830 w sekretariacie szkoły.

2.Zdający, który przystąpił do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej i nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu części ustnej lub pisemnej, może przystąpić ponownie do egzaminu z tego samego przedmiotu i na tym samym poziomie w sierpniu tego samego roku. W związku z powyższym zainteresowane osoby są zobowiązane złożyć do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu  w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników.

3.Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym – sierpień 2017 r.

a)       egzamin pisemny22 sierpnia 2017 r., godz. 900,
b)       egzamin ustny 23-25 sierpnia 2017 roku.

Ukierunkowanie: Pożarniczo- obronne.

      Klasa o ukierunkowaniu: Pożarniczo - obronnym jest nowością w ofercie dla absolwenta gimnazjum w regionie. Nauka w tej klasie oparta będzie o ramowy plan nauczania liceum ogólnokształcącego zgodnie z właściwymi przepisami prawa oświatowego. Przewidziane są dodatkowe zajęcia edukacyjne specyficzne dla tego ukierunkowania. Przygotowuje do egzaminu maturalnego oraz umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności w atrakcyjnej i nowoczesnej specjalności jaką jest ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo oraz poznają specyfikę pracy żołnierzy zawodowych. 
     Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzić będzie profesjonalna kadra Państwowej Straży Pożarnej oraz zawodowi żołnierze. Absolwenci tego ukierunkowania będą przygotowani do podjęcia dalszej nauki w szkołach pożarniczych, wojskowych, AWF i innych.
     Uczniowie naszej szkoły w klasie I w ramach wychowania fizycznego poznają elementy musztry oraz będą przygotowywani do zawodów strażackich w ramach grupy młodzieżowej. Odbędą się także zajęcia teoretyczne na zajęciach do dyspozycji wychowawcy. 
    W II klasie uczniowie uczęszczają na zajęcia na poziomie rozszerzonym z matematyki, fizyki lub chemii oraz języka obcego. Ponadto zwiększona zostanie ilość zajęć z wychowania fizycznego o 1 godzinę. Dodatkowo grupa w ramach godzin do wykorzystania w ilości 2 godzin uczestniczyć będzie w zajęciach teoretycznych oraz praktycznych przeznaczonych na rozpoczęcie kursu podstawowego oraz w zajęciach skoszarowanych w jednostkach wojskowych. 
      Klasa III to dokończenie kursu podstawowego (teoria, praktyka) w ramach godzin do wykorzystania.

Plan nauczania w okresie 3- letnim przewiduje m. in. :
- Struktura i organizacja ochrony przeciwpożarowej, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ochrona ludności.
- Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy.
- Służba wewnętrzna, musztra.
- Taktyka zwalczania pożarów wewnętrznych i zewnętrznych.
- Ratownictwo i ewakuacja podczas pożarów.
- Organizacja ratownictwa technicznego na szlakach komunikacyjnych, podczas powodzi, działania ratownicze podczas innych zagrożeń.
- Pierwsza pomoc przedmedyczna

       Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywać się będą w pomieszczeniach I LO w Żninie oraz na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie oraz w Jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żnin.
    Warunkiem przyjęcia do grupy o ukierunkowaniu pożarowo-obronnym jest także wstąpienie w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej. Założeniem programu jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne uczniów planujących swoją przyszłość zawodową w Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej lub innych służbach z ochroną osób i mienia.

I LO mówi NIE!

     W ostatnią środę (14 czerwca), podczas długiej przerwy grupa uczniów I LO w Żninie zebrała się przed szkołą, aby wspólnie powiedzieć NIE! narkotykom i innym używkom. Celem happeningu było pokazanie poprzez wspólny manifest, że droga wspólnego oporu przeciw nałogom jest jedyną możliwą, by przeciwstawić się temu problemowi. Organizatorami akcji byli: Marcin Grajek (Ia) oraz Ola Kaźmierczak (Id).

Link do filmiku 

Galeria zdjęć

Konkurs chemiczny w Wągrowcu 2017

     21 marca 2017r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu odbył się VIII Powiatowy Konkurs Chemiczny dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
     Celem zawodów jest rozwijanie zainteresowań chemią wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w pracy z uczniem zdolnym. W szranki konkursowe stanęli uczniowie z kilku powiatów: Kcynia, Rogoźno, Skoki, Wągrowiec i Żnin. Powiat żniński był reprezentowany przez uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich oraz ucznia Zespołu Szkół Społecznych „Trójka”. Konkurs polegał na rozwiązaniu 20 zadań testowych oraz 4 zadań otwartych, opartych na podstawie programowej z chemii na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. W czasie sprawdzania prac przez komisję konkursową, uczestnicy zawodów wysłuchali wykładu „Zbrodnia i chemia.O toksykologii sądowej” przygotowanego przez prof. UAM dr hab. Karola Kacprzaka. Potem nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. Miejsce drugie wśród szkół ponadgimnazjalnych zajęła uczennica I LO w Żninie – Zuzanna Klockiewicz, miejsce trzecie przypadło Kindze Brzykcy również z I LO w Żninie. Laureatkom życzymy dalszych naukowych sukcesów!

Zdjęcia
Cookies i RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Żninie ( adres: Sienkiewicza 1, 88-400 Żnin telefon 52 302 01 05)

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.

4)Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.

6) Odbioracami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Żninie ( adres: Sienkiewicza 1, 88-400 Żnin telefon 52 302 01 05)

 

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.                                                    

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

  1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest I Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Żninie (adres: ul. Sienkiewicza 1, 88-400 Żnin, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 52 30 20 105)
  2. W I Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich w Żninie powołany został inspektor ochrony danych pani Monika Matela (dane kontaktowe: adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., numer telefonu 530-114-832).
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu kontrolowania dostępu do budynków i pomieszczeń jednostki, analizowania incydentów naruszenia prawa, ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i osób odwiedzających jednostkę na terenie monitorowanym.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. Termin ten może ulec przedłużeniu w sytuacji, gdy nagrania z monitoringu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, bądź w sytuacji, gdy administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu. Przedłużenie terminu może nastąpić do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  5. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
  6. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią).
  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

-          żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

-          wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa..

 

Przetwarzanie wizerunku pracowników i innych osób zarejestrowanych przez monitoring znajduje podstawę w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917).


                                                                                        Polityka Cookies
 

* Strona www korzysta z plików cookies.
* Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym wejściu i wyjściu z serwisu. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń.
* Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
* Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości       i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie   stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
* Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności strony www.